หน้าหลัก >> ประกาศโครงการ GFMIS
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดประกาศโครงการ GFMIS ข่าว/บทความทั้งหมด
ประกาศโครงการ GFMIS

ที่ ศธ 04002/ว 1730 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2556 เรื่อง เร่งรัดการบันทึกรายการคงค้างในระบบ GFMIS ไตรมาส 3 ประจำปีงบประมาณ 2556
4 ก.ค. 2556
รายงานต้นทุนผลผลิต ปีงบประมาณ 2555
4 ก.ค. 2556
ด่วนที่สุด ที่ กค 04002/ว 1712 เรื่อง การผ่อนผันการก่อหนี้รายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556
1 ก.ค. 2556
ด่วนที่สุด หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0420.5/23242 ลว. 20 มิย.56 เรื่อง การพิจารณาการก่อหนี้รายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556
24 มิ.ย. 2556
ประกาศเกี่ยวกับการก่อหนี้รายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ 2556
21 มิ.ย. 2556
ที่ ศธ 04002/1605 แจ้งเวียนเรื่อง พิจารณาความเหมาะสมและความถูกต้องของรายการปรับปรุงห้องชั้นล่างอาคารคุรุสัมมนาคาร
21 มิ.ย. 2556
ที่ ศธ 04002/1606 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2556 ครั้งที่ 731 (สพม.เขต 39)
21 มิ.ย. 2556
เลขที่เอกสาร GFMIS ประจำปีงบประมาณ 2556 บำนาญปกติ (922) บำเหน็จรายเดือน (938) ประจำเดือน มิถุนาน 2556
21 มิ.ย. 2556
ที่ ศธ 04002/ว 1597 เรื่อง โอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2556 ครั้งที่ 735 (ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าพาหนะ ประชุมผู้บริหาร รร.กลุ่มเฉลิมพระเกียรติ/พระราชดำริ)
21 มิ.ย. 2556
ที่ ศธ 04002/ว 1599 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2556 ครั้งที่ 734 (ค่าอาหารนักเรียนพักนอน ค่าเครื่องครัว ค่าเครื่องนอน)
21 มิ.ย. 2556
ที่ ศธ 04002/ว1524 เรื่อง รายชื่อโรงเรียนภายใต้เขตพื้นที่ที่ไม่มีค่าใช้จ่าย
19 มิ.ย. 2556
ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04002/ว 1523 เรื่อง เลื่อนกำหนดเวลาการจัดประชุมทางไกล (VDO Conference) (ฉบับล่าสุด)
14 มิ.ย. 2556
ที่ ศธ 04002/ว 1337 เรื่อง ส่งแบบสำรวจควมต้องการสมุดบัญชีและทะเบียนต่าง ๆ ของ สพม.ทุกเขต (ยกเว้น สพม.1 และ 2) ถ้าส่งทาง FAX ให้ส่งเบอร์ 02-2885615
13 มิ.ย. 2556
ที่ ศธ 04002/ว 1337 เรื่อง ส่งแบบสำรวจความต้องการสมุดบัญชีและทะเบียนต่าง ๆ ของโรงเรียนที่เป็นหน่วยเบิก (ถ้าส่งทาง FAX ให้ส่งเบอร์ 02-2885615)
13 มิ.ย. 2556
ที่ ศธ 04002/ว 1336 เรื่อง ส่งแบบสำรวจความต้องการสมุดบัญชีและทะเบียนต่าง ๆ ของ สพป.ทุกเขต สพม.1 และ 2 โรงเรียนที่เป็นหน่วยเบิก และ ศูนย์การศึกษาพิเศษที่เป็นหน่วยเบิก (ถ้าส่งทา FAX กรุณาส่งที่เบอร์ 02-2885615)
13 มิ.ย. 2556
ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04002/ว 1492 เรื่อง อนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ.2551-2554 กรณีมีหนี้ผูกพัน
12 มิ.ย. 2556
แจ้งหนังสือจากกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0406.6/ว 56 เรื่อง การขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2556
11 มิ.ย. 2556
ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04002/1265 เรื่อง การผ่อนผันการก่อหนี้รายจ่ายลงทุน ส่งหลักฐานภายใน 22 พค.56
21 พ.ค. 2556
ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04002/ว 1173 เรื่อง การอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมติดตามเร่งรัดการใช้เงินเงินงบประมาณประจำปี
14 พ.ค. 2556
ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04002/ว 1124 เรื่องบ การเร่งรัดการก่อหนี้รายจ่ายลงทุน งบประมาณปี พ.ศ.2556
3 พ.ค. 2556

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 [13] 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ถัดไป>>
 ปฏิทินกิจกรรม
สำนักการคลังและสินทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ถนนราชดำเนินนอก, แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร, 10300
โทรศัพท์: 02 628 5323