หน้าหลัก >> ประกาศโครงการ GFMIS
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดประกาศโครงการ GFMIS ข่าว/บทความทั้งหมด
ประกาศโครงการ GFMIS

เร่งรัดการบันทึกรายการคงค้างในระบบ GFMIS ไตรมาส 4 ประจำปีงบประมาณ 2556
5 ก.พ. 2557
ด่วนมาก ที่ ศธ 04002/ว 71 เรื่อง การตรวจสอบความถูกต้องของการระบุค่าใช้จ่ายเข้าสู่กิจกรรมย่อยในระบบ GFMIS ของปีงบประมาณ 2556 (ส่วนกลาง)
27 ม.ค. 2557
รายงานสรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี 2557 ไตรมาสที่ 1
24 ม.ค. 2557
ด่วนมาก ที่ ศธ 04002/ว 71 เรื่อง การตรวจสอบความถูกต้องของการระบุค่าใช้จ่ายเข้าสู่กิจกรรมย่อยในระบบ GFMIS ของปีงบประมาณ 2556 (เพิ่มเติมศูนย์ต้นทุน 509, 416 และ 505)
20 ม.ค. 2557
ด่วนมาก ที่ ศธ 04002/ว 71 เรื่อง การตรวจสอบความถูกต้องของการระบุค่าใช้จ่ายเข้าสู่กิจกรรมย่อยในระบบ GFMIS ของปีงบประมาณ 2556
15 ม.ค. 2557
รายชื่อหน่วยเบิกจ่ายที่ สพฐ. ยังไม่ได้รับเอกสารสำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ.2557
15 ม.ค. 2557
ที่ ศธ 04002/ว83 ลงวันที่ 13 มกราคม 2557 เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ 2557
14 ม.ค. 2557
ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04002/ว 35 เรื่อง รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
9 ม.ค. 2557
เร่งรัดการบันทึกรายการคงค้างในระบบ GFMIS ไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ 2557
2 ม.ค. 2557
ด่วนมาก ตัวอย่างการจัดทำทะเบียนตามระบบควบคุมการเบิกจ่ายเงินเพื่อเชื่อมโยงกับระบบ GFMIS สำหรับสถานศึกษาที่ได้รับยกเว้นและยกเลิกการจัดทำบัญชีด้วยมือ
4 ธ.ค. 2556
สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2556 (แสดงเป็นรายหน่วยเบิกจ่าย)
19 พ.ย. 2556
ปิดงวดบัญชี ปีงบประมาณ 2556
7 พ.ย. 2556
ด่วนที่สุด เรื่อง ขอให้หยุดการเบิกจ่ายเงินในวันที่ 25 ตุลาคม 2556 เวลา 08.30-09.30 น.
18 ต.ค. 2556
ที่ ศธ 04002/ว 2934 เรื่อง มาตรการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ.2557
17 ต.ค. 2556
ประกาศ เรื่อง ขอยกเลิกประกวดราคาจัดซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ 28 พค.56 ในโซนที่ 3
30 ก.ย. 2556
เรียน เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดที่ 3 (ระดับความสำเร็จในการจัดทำบัญชีต้นทุน)
30 ก.ย. 2556
ด่วนมาก ที่ ศธ 04002/ว 2815 เรื่อง เร่งรัดการบันทึกรายการคงค้างและการบันทึกปรับปรุงบัญชีสิ้นปีงบประมาณ 2556 ในระบบ GFMIS
27 ก.ย. 2556
ด่วนมาก ที่ ศธ 04002/ว 2489 ลว.4 กันยายน 2556 เรื่อง แจ้งผลการตรวจสอบค่าใช้จ่าย ปี 2556 หน่วยเบิก (2) ทุกหน่วยเบิก
6 ก.ย. 2556
ด่วนมาก ที่ ศธ 04002/ว 2488 ลว.4 กันยายน 2556 เรื่อง แจ้งผลการตรวจสอบค่าใช้จ่าย ปี 2556 หน่วยเบิก (1) สพป, สพม.
6 ก.ย. 2556
เอกสารการประชุม VDO CONFERENCE วันที่ 11 กรกฎาคม 2556
11 ก.ค. 2556

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 [12] 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ถัดไป>>
 ปฏิทินกิจกรรม
สำนักการคลังและสินทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ถนนราชดำเนินนอก, แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร, 10300
โทรศัพท์: 02 628 5323