หน้าหลัก >> ประกาศโครงการ GFMIS
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดประกาศโครงการ GFMIS ข่าว/บทความทั้งหมด
ประกาศโครงการ GFMIS

การตั้งเบิกค่าใช้จ่ายในระบบ GFMIS ของทุกหน่วยเบิก
25 ส.ค. 2557
ที่ ศธ 04002/ว1926 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2557 เรื่อง ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี 2557 ณ สิ้นไตรมาสที่ 3
22 ก.ค. 2557
ที่ ศธ 04002/ว 1718 ลว. 2 ก.ค.57 เรื่องคู่มือผู้ซื้อผู้รับใบอนุญาต มอก.1494-2541 : โต๊ะเรียน และ มอก.1495-2541 : เก้าอี้เรียน
8 ก.ค. 2557
ที่ ศธ 04002/ว1746 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2557 เรื่อง เร่งรัดการบันทึกรายการคงค้างในระบบ GFMIS ไตรมาส 3 ประจำปีงบประมาณ 2557
4 ก.ค. 2557
เร่งรัดรายการคงค้างไตรมาส 3 ประจำปีงบประมาณ 2557 ในระบบ GFMIS
1 ก.ค. 2557
การส่งอีเมล์ แบบรายงานตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพ(ตามหนังสือ สพฐ. ว 1573)
30 มิ.ย. 2557
แบบรายงานข้อมูลตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04002/ว1573 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2557 (ตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพฯ (ว53)
30 มิ.ย. 2557
สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2557 ข้อมูล ณ วันที่ 1 เมษายน 2557(ไตรมาสที่2) สพฐ.
30 พ.ค. 2557
ด่วนที่สุด แจ้งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของหน่วยเบิกจ่ายที่มีชื่อตามแนบติดต่อกรมบัญชีกลางด่วน
30 พ.ค. 2557
ด่วนที่สุด เรื่อง รายชื่อหน่วยเบิกที่ยังไม่ได้จัดรับรองความถูกต้องของรายงานค่าใช้จ่ายจากระบบ GFMIS ประจำปี 2556 (โรงเรียน / ศูนย์การศึกษาพิเศษ)
30 พ.ค. 2557
ข้อผิดพลาดจากการระบุรหัสหน่วยงานคู่ค้า
26 พ.ค. 2557
ที่ ศธ 04002/ว986 ลงวันที่ 22 เมษายน 2557 เรื่อง การใช้เกณฑ์คุณลักษณะเฉพาะประกอบการจัดซื้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557(มอก.)
6 พ.ค. 2557
รายงานแผนปฏิบัติงานการบริหารงบดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ภายในวันที่ 7 พฤษภาคม 2557 (ตามบันทึกที่ ศธ 04002/ว1128 ลงวันที่ 30 เมษายน 2557) เฉพาะสำนัก 20 สำนักใน สพฐ. เท่านั้น
30 เม.ย. 2557
ด่วนที่สุด รายชื่อหน่วยเบิกจ่ายที่ สพฐ. ยังไม่ได้รับสำเนาคำสั่งตามที่ ศธ 04002/ว 2934 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2556
11 เม.ย. 2557
ด่วนมาก เรื่อง เร่งรัดการบันทึกรายการคงค้างในระบบ GFMIS ไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ 2557
10 เม.ย. 2557
ด่วน เร่งรัดการบันทึกรายการคงค้างในระบบ GFMIS ไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ 2557
2 เม.ย. 2557
เลขที่เอกสาร GFMIS ปีงบประมาณ 2557 บำนาญปกติ(922) บำเหน็จรายเดือน(938) ประจำเดือนมีนาคม 2557
20 มี.ค. 2557
ที่ ศธ 04002/ว652 ลว.19 มีค.57 ขอส่งสำเนาหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.4/ว16 ลว.4 มีค.57 เรื่องประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องกำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน ฯ
20 มี.ค. 2557
ที่ ศธ 04002/ว599 ลว.14มีค.57 เรื่องมาตรการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ.2557
17 มี.ค. 2557
เลขที่เอกสาร GFMIS ประจำปีงบประมาณ 2557 บำนาญปกติ (922) บำเหน็จรายเดือน (938)
24 ก.พ. 2557

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [11] 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ถัดไป>>
 ปฏิทินกิจกรรม
สำนักการคลังและสินทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ถนนราชดำเนินนอก, แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร, 10300
โทรศัพท์: 02 628 5323