หน้าหลัก >> รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (SPEC สพฐ.)
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (SPEC สพฐ.) ข่าว/บทความทั้งหมด
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (SPEC สพฐ.)

ที่ ศธ 04002/ว1525 ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2558 เรื่อง แจ้งคู่มือการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (4 มิ.ย. 2558)
ที่ ศธ 04002/ว1388 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2558 เรื่อง รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะรายการวัสดุการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (25 พ.ค. 2558)
ที่ ศธ 04002/ว1096 ลงวันที่ 17 เมษายน 2558 เรื่อง บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (20 เม.ย. 2558)
ขอเชิญชวนผู้ผลิต ผู้จำหน่าย ผู้เกี่ยวข้อง และผู้สนใจทั่วไป ร่วมประชาพิจารณ์รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ รายการครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางคณิตศาสตร์สู่สากล ระดับมัธยมศึกษา (17 มี.ค. 2558)
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ แบบเลือกซื้อ (Shopping List) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 "ร.ร.สังกัด สพท. สพฐ. (ครุภัณ์ฑ์ดนตรี) เล่มที่ 5/5 (23 ก.พ. 2558)
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ แบบเลือกซื้อ (Shopping List) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 สพฐ. (ครุภัณฑ์ดนตรี) เล่มที่ 5/5 (23 ก.พ. 2558)
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 "ร.ร. สังกัด สพท.สพฐ."(ครุภัณฑ์สำนักงาน, ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง, ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว, ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่) เล่มที่ 1/5 (12 ก.พ. 2558)
ร่วมประชาพิจารณ์รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ รายการครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางคณิตศาสตร์สู่สากล ระดับมัธยมศึกษา (4 ก.พ. 2558)
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ร.ร.สังกัด สศศ.สพฐ. (ครุภัณฑ์การศึกษา) เล่มที่ 1/5 (23 ม.ค. 2558)
ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04002/ว163 ลงวันที่ 20 มกราคม 2558 เรื่อง รายการ ราคา และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์การศึกษา สำหรับโรงเรียนขนาดกลาง เพิ่มเติม เป็นครุภัณฑ์แบบเลือกซื้อ (Shopping List) (23 ม.ค. 2558)
ที่ ศธ 04002/ว32 ลงวันที่ 8 มกราคม 2558 เรื่อง การจัดซื้อครุถัณฑ์ (9 ม.ค. 2558)
ที่ ศธ 04002/ว21 ลงวันที่ 6 มกราคม 2558 เรื่อง การจัดซื้อโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน (7 ม.ค. 2558)
ที่ ศธ 04002/ว3581 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2557 เรื่อง เกณฑ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2558 (คณิตศาสตร์สู่สากลระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา) (29 ธ.ค. 2557)
ที่ ศธ 04002/ว3431 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2557 เรื่อง เกณฑ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2558 (22 ธ.ค. 2557)
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์แบบเลือกซื้อ (Shopping List) ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 "ร.ร. สังกัด สพท.สพฐ."(ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์) เล่มที่ 3/5 (18 พ.ย. 2557)
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์แบบเลือกซื้อ (Shopping List) ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 "ร.ร. สังกัด สพท.สพฐ." (ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์, ครุภัณฑ์ห้องสมุด) เล่มที่ 4/5 (18 พ.ย. 2557)
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์การศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 "ร.ร.สังกัด สพท.สพฐ."เล่มที่ 2/5 (18 พ.ย. 2557)
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์แบบเลือกซื้อ(Shopping List) ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 สพฐ.(ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติคณิตศาสตร์, ครุภัณฑ์ห้องสมุด) เล่มที่ 4/5 (16 ต.ค. 2557)
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์แบบเลือกซื้อ(Shopping List) ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 สพฐ. (ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์) เล่มที่ 3/5 (16 ต.ค. 2557)
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ร.ร. สังกัด สศศ.สพฐ.(ครุภัณฑ์ก่อสร้าง, ครุภัณฑ์การแพทย์, ครุภัณฑ์เกษตร, ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่, ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว, ครุภัณฑ์ไฟฟ้า, ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง, ครุภัณฑ์โรงงาน ฯลฯ ) เล่มที่ 2/5 (16 ต.ค. 2557)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 [2] 3 4 5 ถัดไป>>
 ปฏิทินกิจกรรม
สำนักการคลังและสินทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ถนนราชดำเนินนอก, แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร, 10300
โทรศัพท์: 02 628 5323