หน้าหลัก >> ประกาศโครงการ GFMIS
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดประกาศโครงการ GFMIS ข่าว/บทความทั้งหมด
ประกาศโครงการ GFMIS

ที่ ศธ 04002/ว1510 ลงวันที่ 20 เมษายน 2561 เรื่อง สำรวจความต้องการสมุดและทะเบียนต่างๆ เพื่อใช้ในการควบคุมรายการทางการเงินบัญชี
20 เม.ย. 2561
ที่ ศธ 04002/ว1441 ลงวันที่ 17 เมษายน 2561 เรื่อง เร่งรัดการบันทึกรายการคงค้างในระบบ GFMIS ไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ 2561
17 เม.ย. 2561
เรียน เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยเบิกจ่าย เรื่อง การประมวลผลค่าเสื่อมราคา งวด 6 ประจำเดือนมีนาคม 2561 (ส่วนกลางขอเลื่อนเป็นวันที่ 10 เมษายน 2561)
5 เม.ย. 2561
เรียน เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยเบิกจ่าย เรื่อง การประมวลผลค่าเสื่อมราคา งวด 6 ประจำเดือนมีนาคม 2561
3 เม.ย. 2561
ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04002/ว1176,ว1177และว1178 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
28 มี.ค. 2561
เรียน หน่วยเบิกจ่าย จำนวน 189 แห่ง ที่ยังไม่ส่งรายงานค่าใช้จ่าย(KSB1)ประจำปีงบประมาณ 2560
27 มี.ค. 2561
เรียน เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยเบิกจ่าย เรื่อง การประมวลผลค่าเสื่อมราคม งวด 5 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561
9 มี.ค. 2561
ที่ ศธ 04002/ว864 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการรับชำระเงินของส่วนราชการด้วย QR Code และการนำเงินส่งคลัง
8 มี.ค. 2561
ที่ ศธ 04002/ว799 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2561 เรื่อง การตรวจสอบความถูกต้องการระบุค่าใช้จ่ายเข้าสู่กิจกรรมย่อยในระบบ GFMIS ของปีงบประมาณ 2560
2 มี.ค. 2561
ที่ ศธ 04002/ว778 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง การรายงานข้อมูลรายการระหว่างกันของหน่วยงานภาครัฐ
2 มี.ค. 2561
ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04002/ว765 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง การตรวจสอบความถูกต้องการะบุค่าใช้จ่ายเข้าสู่กิจกรรมย่อยในระบบ GFMIS ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
28 ก.พ. 2561
เรียน เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยเบิกจ่าย การประมวลผลค่าเสื่อมราคา งวด 4 ประจำเดือนมกราคม 2561
9 ก.พ. 2561
ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04002/ว436 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง การสอบยันยอดเงินฝากคลัง สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 และ 2560
6 ก.พ. 2561
ที่ ศธ 04002/ว105 ลงวันที่ 11 มกราคม 2561 เรื่อง เร่งรัดการบันทึกรายการคงค้างในระบบ GFMIS ไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณปี 2561
11 ม.ค. 2561
เรียน เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยเบิกจ่าย เรื่อง การประมวลผลค่าเสื่อมราคา งวด 3 ประจำเดือนธันวาคม 2560
9 ม.ค. 2561
เรียน เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยเบิกจ่าย เรื่อง การประมวลผลค่าเสื่อมราคา งวด 2 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560
8 ธ.ค. 2560
ที่ ศธ 04002/ว5353 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง รายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการระดับกรม ครั้งที่ 2 (รอบ 12 เดือน) ประจำปีงบประมาณ 2560
29 พ.ย. 2560
ที่ ศธ 04002/ว5352 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง รายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการระดับกรม ครั้งที่ 2 (รอบ 12 เดือน) ประจำปีงบประมาณ 2560
29 พ.ย. 2560
เรียน หน่วยเบิกจ่ายทุกแห่ง
16 พ.ย. 2560
เรียน เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเกณฑ์การประเมินผลงานฯ เงินฝากคลังของหน่วยเบิกจ่าย (ให้เร่งดำเนินการโดยด่วน)
14 พ.ย. 2560

หน้า : << ก่อนหน้า 1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ถัดไป>>
 ปฏิทินกิจกรรม
สำนักการคลังและสินทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ถนนราชดำเนินนอก, แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร, 10300
โทรศัพท์: 02 628 5323