หน้าหลัก >> ประกาศโครงการ GFMIS
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดประกาศโครงการ GFMIS ข่าว/บทความทั้งหมด
ประกาศโครงการ GFMIS

เลขที่เอกสาร GFMIS ประจำปีงบประมาณ 2558 บำนาญหกติ (922) บำเหน็จรายเดือน (938)
22 มิ.ย. 2558
ด่วนที่สุด ที ศธ 04002/ว1642 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2558 เรื่อง การอบรมการใช้ระบบสารสนเทศในการรายงานผลงบประมาณโครงการตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะ 3 เดือนแรก
10 มิ.ย. 2558
เลขที่เอกสาร GFMIS ประจำปีงบประมาณ 2558 บำนาญปกติ (922) บำเหน็จรายเดือน (938)
26 พ.ค. 2558
ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04002/ว1422 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2558 เรื่อง เร่งรัดการก่อหนี้ผูกพันงบลงทุนทุกรายการที่ได้รับจัดสรรให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม 2558 (ขอแก้ไข ที่ ศธ 04002/ว1522 เป็น ที่ ศธ 04002/ว1422)
22 พ.ค. 2558
เรื่อง การประมวลผลค่าเสื่อมราคาประจำเดือนเมษายน 2558
22 พ.ค. 2558
ประมวลผลค่าเสื่อมราคมประจำเดือนมีนาคม 2558
29 เม.ย. 2558
เลขที่เอกสาร GFMIS ประจำปีงบประมาณ 2558 บำนาญปกติ (922) บำเหน็จรายเดือน (938)
22 เม.ย. 2558
ประกาศ ด่วนที่สุด ให้หน่วยเบิกจ่ายที่มีชื่อติดต่อมายัง สพฐ. ภายในวันที่ 11 เมษายน 2558 มิฉะนั้นจะถูกตัดงบประมาณ
9 เม.ย. 2558
ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04002/ว791 เรื่อง เร่งรัดการก่อหนี้ผูกพันงบลงทุนทุกรายการที่ได้รับจัดสรรให้ได้ภายใน 31 มีนาคม 2558
31 มี.ค. 2558
ด่วนที่สุด ให้หน่วยเบิกจ่ายปรับปรุงหรือเพิ่มข้อมูลในรายงาน Online (รายงานที่ 2 และ 3) ภายในวันที่ 31 มี.ค.58
30 มี.ค. 2558
เรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทุกแห่ง เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงการจัดส่งทะเบียนคุมเงินทดรองราชการ
30 มี.ค. 2558
ด่วนที่สุด ให้หน่วยเบิกจ่ายรายชื่อดังแนบแก้ไขข้อมูลในรายงาน Online (รายงานที่สอง) เรื่องเดิม ว 652
27 มี.ค. 2558
ที่ ศธ 04002/ว881 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2558 เรื่อง เร่งรัดการบันทึกรายการคงค้างในระบบ GFMIS ไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ 2558 (รายละเอียดรายการบัญชีคงค้าง ณ 19 มี.ค.58 ส่วนที่ 2)
27 มี.ค. 2558
ที่ ศธ 04002/ว881 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2558 เรื่อง เร่งรัดการบันทึกรายการคงค้างในระบบ GFMIS ไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ 2558 (รายละเอียดรายการบัญชีคงค้าง ณ 19 มี.ค.58 ส่วนที่ 1)
27 มี.ค. 2558
ที่ ศธ 04002/ว881 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2558 เรื่อง เร่งรัดการบันทึกรายการคงค้างในระบบ GFMIS ไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ 2558 (หนังสือนำ)
27 มี.ค. 2558
เรียน หน่วยเบิกจ่าย ที่ยังไม่ได้รับรองรายงานค่าใช้จ่ายประจำปี 2557
27 มี.ค. 2558
ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04002/ว830 ลงวัน 24 มีนาคม 2558 เรื่อง ให้ทุกหน่วยเบิกจ่ายรายงานข้อมูลงบประมาณให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 27 มีนาคม 2558 เวลา 09.00 น.
27 มี.ค. 2558
ด่วนที่สุด ที ศธ 04002/ว652 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2558 เรื่อง มาตรการภาครัฐ เพิ่มเติม (ว 46) ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 (คำธิบายการบันทึกรายงาน Online)
27 มี.ค. 2558
ด่วนที่สุด ที ศธ 04002/ว652 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2558 เรื่อง มาตรการภาครัฐ เพิ่มเติม (ว 46) ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558
27 มี.ค. 2558
ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04002/ว853 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2558 เรื่อง การขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีสำหรับใบสั่งซื้อจ้างผ่าน GFMIS Web Online
26 มี.ค. 2558

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 [8] 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ถัดไป>>
 ปฏิทินกิจกรรม
สำนักการคลังและสินทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ถนนราชดำเนินนอก, แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร, 10300
โทรศัพท์: 02 628 5323