หน้าหลัก >> การเบิกจ่ายเงิน
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดการเบิกจ่ายเงิน ข่าว/บทความทั้งหมด
การเบิกจ่ายเงิน

ใบมอบฉันทะ
ใบมอบอำนาจ
แบบฟอร์ม bill payment พร้อมตัวอย่าง
แบบแจ้งข้อมูลการรับเงินโอนผ่านระบบ KTB Corporate Online (Excel)
แบบแจ้งข้อมูลการรับเงินโอนผ่านระบบ KTB Corporate Online
แบบฟอร์มขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน
แบบแจ้งรายละเอียดการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ.....กรณีมีหนี้ผูกพัน
แบแจ้งรายละเอียดการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ....กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน
คำอธิบายการกรอกรายละเอียดในแบบแจ้งรายละเอียดการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน
แบบแจ้งขอให้จัดทำเอกสารสำรองเงิน (ใบกันเงินในระบบ GFMIS) กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน
คำอธิบายการกรอกรายละเอียดในแบบแจ้งขอให้จัดทำเอกสารสำรองเงิน

หน้า : [1]
 ปฏิทินกิจกรรม
สำนักการคลังและสินทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ถนนราชดำเนินนอก, แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร, 10300
โทรศัพท์: 02 628 5323