หน้าหลัก >> ประกาศโครงการ GFMIS
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดประกาศโครงการ GFMIS ข่าว/บทความทั้งหมด
ประกาศโครงการ GFMIS

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04002/ว4249 ลงวันที่ 14 กันยายน 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (เงินฝากคลัง)
31 ต.ค. 2561
ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04002/ว4838 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2561 เรื่อง แนวทางการตรวจสอบและปรับปรุงบัญชีในระบบ GFMIS ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
16 ต.ค. 2561
ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04002/ว4837 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2561 เรื่อง แนวทางการตรวจสอบและปรับปรุงบัญชีในระบบ GFMIS ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
16 ต.ค. 2561
เรียน เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดที่ 4.212.1(การจัดทำบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต)
16 ต.ค. 2561
เรียน เจ้าหน้าที่ที่ดูแลเรื่องบัญชีเงินฝากคลังของหน่วยเบิกจ่ายทุกแห่ง เรื่อง การตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินจากคลังและการนำเงินส่งคลังในระบบ GFMIS (เงินฝากคลัง)
19 ก.ย. 2561
เรียน เจ้าหน้าทื่ทุกหน่วยเบิกจ่าย เรื่อง การประมวลผลค่าเสื่อมราคา งวด 11 ประจำเดือนสิงหาคม 2561
11 ก.ย. 2561
เรียน เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยเบิกจ่าย เรื่อง การประมวลผลค่าเสื่อมราคา งวด 10 ประจำเดือนกรกฎาคม 2561
8 ส.ค. 2561
ที่ ศธ 04002/ว116 เรื่อง คู่มือกิจกรรมย่อย
31 ก.ค. 2561
ที่ ศธ 04002/ว2889 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2561 เรื่อง เร่งรัดการบันทึกรายการคงค้างในระบบ GFMIS ไตรมาส 3 ประจำปีงบประมาณ 2561
11 ก.ค. 2561
เรียน เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยเบิกจ่าย เรื่อง การประมวลผลค่าเสื่อมราคา งวด 9 ประจำเดือนมิถุนายน 2561
9 ก.ค. 2561
ที่ ศธ 04002/ว2370 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2561 เรื่อง การรายงานข้อมูลรายการระหว่างกันของหน่วยงานภาครัฐ
11 มิ.ย. 2561
เรียน เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยเบิกจ่าย เรื่อง การประมวลผลค่าเสื่อมราคา งวด 8 ประจำเดือนพฤษภาคม 2561
8 มิ.ย. 2561
ที่ ศธ 04002/ว2129 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 เรื่อง รายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (สถานศึกษาหน่วยเบิกจ่าย 151 แห่ง)
25 พ.ค. 2561
ที่ ศธ 04002/ว2128 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 เรื่อง รายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (สพป.และ สพม. ทุกเขต)
25 พ.ค. 2561
เรียน เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยเบิกจ่าย เรื่อง การประมวลผลค่าเสื่อมราคา งวด 7 ประจำเดือนเมษายน 2561
9 พ.ค. 2561
ที่ ศธ 04002/ว1511 ลงวันที่ 20 เมษายน 2561 เรื่อง สำรวจความต้องการสมุดและทะเบียนต่างๆ เพื่อใช้ในการควบคุมรายการทางการเงินบัญชี
20 เม.ย. 2561
ที่ ศธ 04002/ว1510 ลงวันที่ 20 เมษายน 2561 เรื่อง สำรวจความต้องการสมุดและทะเบียนต่างๆ เพื่อใช้ในการควบคุมรายการทางการเงินบัญชี
20 เม.ย. 2561
ที่ ศธ 04002/ว1441 ลงวันที่ 17 เมษายน 2561 เรื่อง เร่งรัดการบันทึกรายการคงค้างในระบบ GFMIS ไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ 2561
17 เม.ย. 2561
เรียน เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยเบิกจ่าย เรื่อง การประมวลผลค่าเสื่อมราคา งวด 6 ประจำเดือนมีนาคม 2561 (ส่วนกลางขอเลื่อนเป็นวันที่ 10 เมษายน 2561)
5 เม.ย. 2561
เรียน เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยเบิกจ่าย เรื่อง การประมวลผลค่าเสื่อมราคา งวด 6 ประจำเดือนมีนาคม 2561
3 เม.ย. 2561

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ถัดไป>>
 ปฏิทินกิจกรรม
สำนักการคลังและสินทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ถนนราชดำเนินนอก, แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร, 10300
โทรศัพท์: 02 628 5323