หน้าหลัก >> ประกาศโครงการ GFMIS
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดประกาศโครงการ GFMIS ข่าว/บทความทั้งหมด
ประกาศโครงการ GFMIS

ที่ ศธ 04002/ว209 ลงวันที่ 15 มกราคม 2562 เรื่อง การตรวจสอบความถูกต้องการระบุค่าใช้จ่ายเข้าสู่กิจกรรมย่อยในระบบ GFMIS ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
30 ก.ย. 2562
เรียน หน่วยเบิกจ่ายทุกแห่ง เรื่อง การเก็บข้อมูลปริมาณงานกิจกรรมย่อย
30 ก.ย. 2562
ด่วนที่สุด เรียน เจ้าหน้าที่ที่ดูแลบัญชีเงินฝากคลังในระบบ GFMIS เรื่อง การรายงานยอดบัญชีเงินฝากคลัง ณ 30 กันยายน 2561
17 ม.ค. 2562
เรียน เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี เรื่อง การดำเนินงานจัดส่งข้อมูลรายการระหว่างกันของหน่วยงานภาครัฐ
15 ม.ค. 2562
เรียน เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยเบิกจ่าย เรื่อง การประมวลผลค่าเสื่อมราคา งวด 3 ประจำเดือนธันวาคม 2561
7 ม.ค. 2562
ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04002/ว6008 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2561 เรื่อง รายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ศูนย์การศึกษาพิเศษ/ร.ร.ศึกษาพิเศษ/ร.ร.ศึกษาสงเคราะห์ ทุกแห่ง)
2 ม.ค. 2562
ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04002/ว6007 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2561 เรื่อง รายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (สถานศึกษาหน่วยเบิกจ่าย จำนวน 154 แห่ง)
2 ม.ค. 2562
ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04002/ว6006 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2561 เรื่อง รายงานผลการประเมินการปฏิบัติงาน้ดานบัญชีของส่วนราชการ รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (สพป. 183 เขต/สพม. 42 เขต)
2 ม.ค. 2562
เรียน เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยเบิกจ่าย เรื่อง การประมวลผลค่าเสื่อมราคา งวด 2 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561
7 ธ.ค. 2561
เรียน เจ้าหน้าที่ตั้งเบิกในระบบ GFMIS ทุกหน่วยเบิก
19 พ.ย. 2561
ด่วนที่สุด ที ศธ 04002/ว5063 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2561 เรื่อง การยืนยันยอดเงินคงเหลือบัญชีเงินฝากคลังและบัญชีเงินรับฝากของรัฐบาลในระบ GFMIS
31 ต.ค. 2561
ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04002/ว4249 ลงวันที่ 14 กันยายน 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (เงินฝากคลัง)
31 ต.ค. 2561
เรียน เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยเบิกจ่าย การประมวลผลค่าเสื่อมราคา งวด 12
25 ต.ค. 2561
ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04002/ว4838 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2561 เรื่อง แนวทางการตรวจสอบและปรับปรุงบัญชีในระบบ GFMIS ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
16 ต.ค. 2561
ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04002/ว4837 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2561 เรื่อง แนวทางการตรวจสอบและปรับปรุงบัญชีในระบบ GFMIS ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
16 ต.ค. 2561
เรียน เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดที่ 4.212.1(การจัดทำบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต)
16 ต.ค. 2561
เรียน เจ้าหน้าที่ที่ดูแลเรื่องบัญชีเงินฝากคลังของหน่วยเบิกจ่ายทุกแห่ง เรื่อง การตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินจากคลังและการนำเงินส่งคลังในระบบ GFMIS (เงินฝากคลัง)
19 ก.ย. 2561
เรียน เจ้าหน้าทื่ทุกหน่วยเบิกจ่าย เรื่อง การประมวลผลค่าเสื่อมราคา งวด 11 ประจำเดือนสิงหาคม 2561
11 ก.ย. 2561
เรียน เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยเบิกจ่าย เรื่อง การประมวลผลค่าเสื่อมราคา งวด 10 ประจำเดือนกรกฎาคม 2561
8 ส.ค. 2561
ที่ ศธ 04002/ว116 เรื่อง คู่มือกิจกรรมย่อย
31 ก.ค. 2561

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ถัดไป>>
 ปฏิทินกิจกรรม
สำนักการคลังและสินทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ถนนราชดำเนินนอก, แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร, 10300
โทรศัพท์: 02 628 5323