หน้าหลัก >> ระเบียบแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดระเบียบแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ข่าว/บทความทั้งหมด
ระเบียบแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561
15 พ.ค. 2561
ที่ ศธ 04002/ว3081 ลงวันที่ 30 กันยายน 2558 เรื่อง คู่มือการจัดหาประโยชน์จากที่ดิน
13 ต.ค. 2558
ที่ ศธ 04002/ว2812 ลงวันที่ 29 กันยายน 2557 เรื่อง การปรับหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
30 ก.ย. 2557
ที่ ศธ 04002/ว1499 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2557 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการกำหนดโครงร่างรายงานในระบบปฏิบัติการ GFMIS (SAP R3)
12 มิ.ย. 2557
คู่มือดำเนินการเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ และที่ดินประเภทอื่น (สำนักการคลังและสินทรัพย์)
21 มี.ค. 2556
เอกสาร หลักสูตรการพัมนาองค์ความรู้ด้านการเงิน การบัญชีและการพัสดุ สำหรับผู้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ีการศึกษา ระหว่างวันที่ 6-8 มิถุนายน 2555
12 ก.ค. 2555
ประมวลประเด็นปัญหาการเบิกจ่ายการเงิน การคลัง ของส่วนราชการ (เป็นส่วนหนึ่งของการประเมินผลงานทางวิชาการของ นางสาวสิริอร โรจน์โสทร)
24 ธ.ค. 2553
ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.6/ว26 เรื่อง หลักเกณฑ์การขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน
12 มี.ค. 2553
ที่ นร 0203/ว109 เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง
2 มิ.ย. 2552
สำหรับผู้มีปัญหาการลงทะเบียนเข้าใช้งานติดต่อ 022885617
29 พ.ค. 2552
ประกาศ ภาระหน้าที่การดูแลระบบชั่วคราวของผู้ดูแลระบบ
29 พ.ค. 2552
การเข้าใช้งานเว็บไซต์สำนักการคลังและสินทรัพย์
29 พ.ค. 2552
การลงทะเบียนใช้งานเว็บไซต์สำนักการคลังและสินทรัพย์
29 พ.ค. 2552
การใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ในการรับ-ส่งข้อมูลในระบบราชการ
29 พ.ค. 2552
พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
29 พ.ค. 2552

หน้า : [1]
 ปฏิทินกิจกรรม
สำนักการคลังและสินทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ถนนราชดำเนินนอก, แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร, 10300
โทรศัพท์: 02 628 5323