banner
หนังสือและเอกสารจากสำนักการคลังและสินทรัพย์
  ที่ ศธ 04002/ว1 ลงวันที่ 3 มกราคม 2561 เรื่อง แจ้งปฏิทินการปฏิบัติงานโครงการจ่ายตรงเงินและค่าจ้างประจำของ สพฐ. ประจำปี 2561 และแจ้งยกเลิกการส่งรายละเอียดการขอเบิกเงินเดือนและค่าจ้างประจำมายัง สพฐ.
  ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04002/ว491 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง การปรับปรุงแนวทางการดำเนินงานและเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ภายใต้มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
  ที่ ศธ 04002/ว647 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2561 ครั้งที่ 312 (ค่าใช้จ่ายดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด)
  ที่ ศธ 04002/ว666 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2561 ครั้งที่ 318 (ดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาความสามารถทางวิชาการผู้เรียนผ่านกระบวนการแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2561 "รองสอง ระด
  ที่ ศธ 04002/ว653 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2561 ครั้งที่ 314 (การอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อภาพยนตร์สั้น)
  ที่ ศธ 04002/654 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2561 ครั้งที่ 315 (สพป.จันทบุรี เขต 1)
  ที่ ศธ 04002/626 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2561 ครั้งที่ 309 (ค่าสินไหมทดแทน สพม.เขต 40)
  ที่ ศธ 04002/ว627 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2561 ครั้งที่ 310 (รปะชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแนวทางการพัฒนาความสามารถด้านภาษา ด้านคำนวณและด้านการใช้เหตุผลฯ)
  ที่ ศธ 04002/625 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2561 ครั้งที่ 311 (ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือน "สปพ.")
  แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน จำนวน 10 ราย ตามสำเนาหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค 0405.2/ว9 ลงวันที่ 25 มกราคม 2561
ประกาศโครงการ GFMIS
  เรียน เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยเบิกจ่าย การประมวลผลค่าเสื่อมราคา งวด 4 ประจำเดือนมกราคม 2561
  ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04002/ว436 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง การสอบยันยอดเงินฝากคลัง สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 และ 2560
  ที่ ศธ 04002/ว105 ลงวันที่ 11 มกราคม 2561 เรื่อง เร่งรัดการบันทึกรายการคงค้างในระบบ GFMIS ไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณปี 2561
  เรียน เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยเบิกจ่าย เรื่อง การประมวลผลค่าเสื่อมราคา งวด 3 ประจำเดือนธันวาคม 2560
  เรียน เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยเบิกจ่าย เรื่อง การประมวลผลค่าเสื่อมราคา งวด 2 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560
  ที่ ศธ 04002/ว5353 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง รายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการระดับกรม ครั้งที่ 2 (รอบ 12 เดือน) ประจำปีงบประมาณ 2560
  ที่ ศธ 04002/ว5352 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง รายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการระดับกรม ครั้งที่ 2 (รอบ 12 เดือน) ประจำปีงบประมาณ 2560
  เรียน หน่วยเบิกจ่ายทุกแห่ง
  เรียน เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเกณฑ์การประเมินผลงานฯ เงินฝากคลังของหน่วยเบิกจ่าย (ให้เร่งดำเนินการโดยด่วน)
  การประมวลผลค่าเสื่อมราคา งวด 1 ประจำเดือนตุลาคม 2560
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (SPEC สพฐ.)
  คู่มือ ดำเนินการเกี่ยวกับที่ราชพัสดุและที่ดินประเภทอื่น ฉบับปรุงปรุง พุทธศักราช 2561
  ที่ ศธ 04002/ว4640 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2560 เรื่อง เกณฑ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
  ที่ ศธ 04002/ว606 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง สำรวจความคิดเห็นรายการครุภัณฑ์
  ที่ ศธ 04002/ว473 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ปรับปรุงรายละเอียดรายการในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณฉบับเดือนสิงหาคม 2559
  ที่ ศธ 04002/ว314 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2559 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจการใช้เกณฑ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
  ที่ ศธ 04002/ว270 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2559 เรื่อง การใช้เกณฑ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
  ที่ ศธ 04002/ว2766 ลงวันที่ 19 กันยายน 2559 เรื่อง แนวทางการดำเนินงานกำหนดราคามาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ (Specification:Spec) สำหรับครุภัณฑ์
  ที่ ศธ 04002/ว2700 ลงวันที่ 14 กันยายน 2559 เรื่อง การกำหนดรายละเอียดรายการครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งเกี่ยวกับขนาดของเครื่องยนต์ฯ
  ที่ ศธ 04002/ว2631 ลงวันที่ 7 กันยายน 2559 เรื่อง คู่มือการใช้งานและรับบค้นหาข้อมูลความต้องการสินค้าหรือบริการของหน่วยงานภาครัฐ
  ที่ ศธ 04002/ว2558 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2559 เรื่อง บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (ฉบับเดือนสิงหาคม 2559)
 ปฏิทินกิจกรรม
สำนักการคลังและสินทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ถนนราชดำเนินนอก, แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร, 10300
โทรศัพท์: 02 628 5323