banner
หนังสือและเอกสารจากสำนักการคลังและสินทรัพย์
  ที่ ศธ 04002/ว5448 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2560 เรื่อง การอบรมหลักสูตร"การพัฒนาผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน การพัสดุ เพื่อก้าวสู้การเปลี่ยนแลง"
  ที่ ศธ 04002/ว4705 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2560 เรื่อง แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับรหัสงบประมาณ/รหัสกิจกรรมหลัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
  ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04002/ว5248 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง มาตรการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
  ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04002/ว5000 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง แนวทางการจัดหาพัสดุของโรงเรียน
  ที่ ศธ 04002/ว323 ลงวันที่ 24 มกราคม 2560 เรื่อง แจ้งปฏิทินและแนวทางการปฏิบัติงานในระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ)
  ที่ ศธ 04002/ว5387 ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2560 เรื่อง โครงการสัมมนาผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 225 เขต
  ที่ ศธ 04002/ว5493 ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2560 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2561 ครั้งที่ 139 (ค่าจ้างเหมานักจิตวิทยา เดือนละ 18,000 บาท)
  ที่ ศธ 04002/5479 ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2560 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2561 ครั้งที่ 137 (งบลงทุน ครุภัณฑ์ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง ให้ศูนย์ฯ เขต 2)
  ที่ ศธ 04002/ว5476 ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2560 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2561 ครั้งที่ 136 (ค่าพัฒนากิจการลูกเสือ)
  ที่ ศธ 04002/ว5460 ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2560 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2561 ครั้งที่ 130 (ค่าก่อสร้างอาคารหอพักนักเรียนแบบพิเศษของเขตชายแดนใต้)
ประกาศโครงการ GFMIS
  เรียน เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยเบิกจ่าย เรื่อง การประมวลผลค่าเสื่อมราคา งวด 2 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560
  ที่ ศธ 04002/ว5353 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง รายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการระดับกรม ครั้งที่ 2 (รอบ 12 เดือน) ประจำปีงบประมาณ 2560
  ที่ ศธ 04002/ว5352 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง รายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการระดับกรม ครั้งที่ 2 (รอบ 12 เดือน) ประจำปีงบประมาณ 2560
  เรียน หน่วยเบิกจ่ายทุกแห่ง
  เรียน เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเกณฑ์การประเมินผลงานฯ เงินฝากคลังของหน่วยเบิกจ่าย (ให้เร่งดำเนินการโดยด่วน)
  การประมวลผลค่าเสื่อมราคา งวด 1 ประจำเดือนตุลาคม 2560
  เรื่อง ตั้งเบิกในระบบ GFMIS ปีงบประมาณ 2561
  ระบบการติดตามและประเมินการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (e-MES) เรื่องระดับความสำเร็จของการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
  เรียน เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยเบิกจ่าย เรื่อง การประมวลผลค่าเสื่อมราคา งวด 12 ประจำเดือนกันยายน 2560
  เรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 225 แห่ง
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (SPEC สพฐ.)
  ที่ ศธ 04002/ว4640 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2560 เรื่อง เกณฑ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
  ที่ ศธ 04002/ว606 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง สำรวจความคิดเห็นรายการครุภัณฑ์
  ที่ ศธ 04002/ว473 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ปรับปรุงรายละเอียดรายการในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณฉบับเดือนสิงหาคม 2559
  ที่ ศธ 04002/ว314 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2559 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจการใช้เกณฑ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
  ที่ ศธ 04002/ว270 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2559 เรื่อง การใช้เกณฑ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
  ที่ ศธ 04002/ว2766 ลงวันที่ 19 กันยายน 2559 เรื่อง แนวทางการดำเนินงานกำหนดราคามาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ (Specification:Spec) สำหรับครุภัณฑ์
  ที่ ศธ 04002/ว2700 ลงวันที่ 14 กันยายน 2559 เรื่อง การกำหนดรายละเอียดรายการครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งเกี่ยวกับขนาดของเครื่องยนต์ฯ
  ที่ ศธ 04002/ว2631 ลงวันที่ 7 กันยายน 2559 เรื่อง คู่มือการใช้งานและรับบค้นหาข้อมูลความต้องการสินค้าหรือบริการของหน่วยงานภาครัฐ
  ที่ ศธ 04002/ว2558 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2559 เรื่อง บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (ฉบับเดือนสิงหาคม 2559)
  ที่ ศธ 04002/ว394 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง บัญชีนวัตกรรมไทย (ฉบับเดือนมกราคม 2559)
 ปฏิทินกิจกรรม
สำนักการคลังและสินทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ถนนราชดำเนินนอก, แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร, 10300
โทรศัพท์: 02 628 5323