ปฏิทินกิจกรรม
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
Download แบบฟอร์ม
บริหารทั่วไป
  บัญชีลงเวลาการปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการ
  แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร และลากิจส่วนตัว
  แบบใบลาพักผ่อน
อ่านทั้งหมด
ยืมเงิน / ส่งใช้เงินยืม
  ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
  สัญญาการยืมเงิน
อ่านทั้งหมด
ค่ารักษาพยาบาล ค่าการศึกษาบุตร
  คำขอหนังสือรับรองการมีสิทธิรับเงินค่ารักษาพยาบาล
  แบบแสดงประวัติส่วนตัวผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ
  ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
  ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
  ใบมอบฉันทะ
อ่านทั้งหมด
การเบิกจ่ายเงิน
  แบบฟอร์มขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน
  แบบแจ้งรายละเอียดการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ.....กรณีมีหนี้ผูกพัน
  แบแจ้งรายละเอียดการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ....กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน
  คำอธิบายการกรอกรายละเอียดในแบบแจ้งรายละเอียดการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน
  แบบแจ้งขอให้จัดทำเอกสารสำรองเงิน (ใบกันเงินในระบบ GFMIS) กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน
อ่านทั้งหมด
การพัสดุ
  เอกสารการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙
อ่านทั้งหมด
การบัญชี
  ใบนำส่งเงิน (หน่วยงาน สคส. สพฐ.)
  ใบนำส่งเงิน
อ่านทั้งหมด
อื่นๆ
อ่านทั้งหมด
สำนักการคลังและสินทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ถนนราชดำเนินนอก, แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร, 10300
โทรศัพท์: 02 628 5323