banner
หนังสือและเอกสารจากสำนักการคลังและสินทรัพย์
  ที่ ศธ 04002/ว1 ลงวันที่ 3 มกราคม 2561 เรื่อง แจ้งปฏิทินการปฏิบัติงานโครงการจ่ายตรงเงินและค่าจ้างประจำของ สพฐ. ประจำปี 2561 และแจ้งยกเลิกการส่งรายละเอียดการขอเบิกเงินเดือนและค่าจ้างประจำมายัง สพฐ.
  ที่ ศธ 04002/ว222 ลงวันที่ 19 มกราคม 2561 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2561 ครั้งที่ 230 (ประชุมการเตรียมความพร้อมผู้ใช้เครื่องมือส่งเสริมและประเมินทักษะความคิดสร้างสรรค์และการคิดวิเคราะห์ในชั้นเรียน วันที่ 10-11ม.ค.61 ณ
  ที่ ศธ 04002/ว221 ลงวันที่ 19 มกราคม 2561 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2561 ครั้งที่ 234 (พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือโครงการส่งเสริมการศึกษาด้านการจัดการบรรจุภัณฑ์ใช้แล้ว)
  ที่ ศธ 04002/204 ลงวันที่ 17 มกราคม 2561 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2561 ครั้งที่ 231 (สพป.ชัยภูมิ เขต 3)
  ที่ ศธ 04002/200 ลงวันที่ 16 มกราคม 2561 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2561 ครั้งที่ 232 (ค่าใช้จ่ายในการจดประชุม)
  ที่ ศธ 04002/196 ลงวันที่ 16 มกราคม 2561 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2561 ครั้งที่ 229 (การจัดบูธนิทรรศการในงานวันครู สพม. เขต 6)
  ที่ ศธ 04002/ว184 ลงวันที่ 16 มกราคม 2561 เรื่อง กรมบัญชีกลางอนุมัติเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่หนี้ผูกพัน ปี 2560 สพป.,สพม.ทุกเขต)
  ที่ ศธ 04002/ว208 ลงวันที่ 17 มกราคม 2561 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2561 ครั้งที่ 233 (เพื่อดำเนินการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์พร้อมติดตั้งและติดตามการดำเนินงานของสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ ร.ร.ประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้
  ที่ ศธ 04002/ว193 ลงวันที่ 16 มกราคม 2561 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2561 ครั้งที่ 223 (สพป.น่าน เขต 2 และ สพป.เชียงราย เขต 3)
  ที่ ศธ 04002/197 ลงวันที่ 16 มกราคม 2561 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2561 ครั้งที่ 228 (ค่าเดินทางพื่อนำเสนอผลงานด้านหุ้นยนต์ในงานวันเด็กแห่งชาติ)
ประกาศโครงการ GFMIS
  ที่ ศธ 04002/ว105 ลงวันที่ 11 มกราคม 2561 เรื่อง เร่งรัดการบันทึกรายการคงค้างในระบบ GFMIS ไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณปี 2561
  เรียน เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยเบิกจ่าย เรื่อง การประมวลผลค่าเสื่อมราคา งวด 3 ประจำเดือนธันวาคม 2560
  เรียน เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยเบิกจ่าย เรื่อง การประมวลผลค่าเสื่อมราคา งวด 2 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560
  ที่ ศธ 04002/ว5353 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง รายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการระดับกรม ครั้งที่ 2 (รอบ 12 เดือน) ประจำปีงบประมาณ 2560
  ที่ ศธ 04002/ว5352 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง รายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการระดับกรม ครั้งที่ 2 (รอบ 12 เดือน) ประจำปีงบประมาณ 2560
  เรียน หน่วยเบิกจ่ายทุกแห่ง
  เรียน เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเกณฑ์การประเมินผลงานฯ เงินฝากคลังของหน่วยเบิกจ่าย (ให้เร่งดำเนินการโดยด่วน)
  การประมวลผลค่าเสื่อมราคา งวด 1 ประจำเดือนตุลาคม 2560
  เรื่อง ตั้งเบิกในระบบ GFMIS ปีงบประมาณ 2561
  ระบบการติดตามและประเมินการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (e-MES) เรื่องระดับความสำเร็จของการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (SPEC สพฐ.)
  ที่ ศธ 04002/ว4640 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2560 เรื่อง เกณฑ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
  ที่ ศธ 04002/ว606 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง สำรวจความคิดเห็นรายการครุภัณฑ์
  ที่ ศธ 04002/ว473 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ปรับปรุงรายละเอียดรายการในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณฉบับเดือนสิงหาคม 2559
  ที่ ศธ 04002/ว314 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2559 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจการใช้เกณฑ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
  ที่ ศธ 04002/ว270 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2559 เรื่อง การใช้เกณฑ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
  ที่ ศธ 04002/ว2766 ลงวันที่ 19 กันยายน 2559 เรื่อง แนวทางการดำเนินงานกำหนดราคามาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ (Specification:Spec) สำหรับครุภัณฑ์
  ที่ ศธ 04002/ว2700 ลงวันที่ 14 กันยายน 2559 เรื่อง การกำหนดรายละเอียดรายการครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งเกี่ยวกับขนาดของเครื่องยนต์ฯ
  ที่ ศธ 04002/ว2631 ลงวันที่ 7 กันยายน 2559 เรื่อง คู่มือการใช้งานและรับบค้นหาข้อมูลความต้องการสินค้าหรือบริการของหน่วยงานภาครัฐ
  ที่ ศธ 04002/ว2558 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2559 เรื่อง บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (ฉบับเดือนสิงหาคม 2559)
  ที่ ศธ 04002/ว394 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง บัญชีนวัตกรรมไทย (ฉบับเดือนมกราคม 2559)
 ปฏิทินกิจกรรม
สำนักการคลังและสินทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ถนนราชดำเนินนอก, แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร, 10300
โทรศัพท์: 02 628 5323