banner
หนังสือและเอกสารจากสำนักการคลังและสินทรัพย์
  ที่ ศธ 04002/ว1 ลงวันที่ 3 มกราคม 2561 เรื่อง แจ้งปฏิทินการปฏิบัติงานโครงการจ่ายตรงเงินและค่าจ้างประจำของ สพฐ. ประจำปี 2561 และแจ้งยกเลิกการส่งรายละเอียดการขอเบิกเงินเดือนและค่าจ้างประจำมายัง สพฐ.
  ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04002/ว4249 ลงวันที่ 14 กันยายน 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (เงินฝากคลัง)
  ที่ ศธ 04002/ว4437 ลงวันที่ 21 กันยายน 2561 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2561 ครั้งที่ 1112 (โครงการป้องกันภัยคุกคามทางคอมพิวเตอร์ฯ ระหว่างวันที่ 10-14 ก.ย.61 และ 20-24 ก.ย.61 ณ โรงแรมอยุธยาแกรนด์ จ.พระนครศรีอยุธยา)
  ที่ ศธ 04002/ว4433 ลงวันที่ 21 กันยายน 2561 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2561 ครั้งที่ 1108 (โครงการพัฒนาห้องเรียนคุณภาพสู่การเป็นมืออาชีพด้านการจัดการศึกษาฯ วันที่ 15-19 ก.ย.61 ณ โรงแรมเดอะล็อฟท์ รีสอร์ท กรุงเทพฯ)
  ที่ ศธ 04002/4432 ลงวันที่ 21 กันยายน 2561 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมษรปี 2561 ครั้งที่ 1110 (ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือน 3 จังหวัดชายแดนใต้)
  ที่ ศธ 04002/4431 ลงวันที่ 21 กันยายน 2561 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2561 ครั้งที่ 1109 (เพื่อดำเนินการตามคำพิพากศาลปกครองกลาง)
  ที่ ศธ 04002/ว4412 ลงวันที่ 21 กันยายน 256 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2561 ครั้งที่ 1104 (เพื่อเตรียมจัดงานศิลปหัตถกรรม)
  ที่ ศธ 04002/ว441 ลงวันที่ 20 กันยายน 2561 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2561 ครั้งที่ 1098 (ค่าซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและระบบอินเทอร์เน็ตสำหรับโรงเรียนในโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV)
  ที่ ศธ 04002/ว4410 ลงวันที่ 20 กันยายน 2561 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2561 ครั้งที่ 1103 (เพื่อติตตั้งขยายเขตและปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า)
  ที่ ศธ 04002/4413 ลงวันที่ 21 กันยายน 2561 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2561 ครั้งที่ 1105 (ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4)
ประกาศโครงการ GFMIS
  ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04002/ว4249 ลงวันที่ 14 กันยายน 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (เงินฝากคลัง)
  เรียน เจ้าหน้าที่ที่ดูแลเรื่องบัญชีเงินฝากคลังของหน่วยเบิกจ่ายทุกแห่ง เรื่อง การตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินจากคลังและการนำเงินส่งคลังในระบบ GFMIS (เงินฝากคลัง)
  เรียน เจ้าหน้าทื่ทุกหน่วยเบิกจ่าย เรื่อง การประมวลผลค่าเสื่อมราคา งวด 11 ประจำเดือนสิงหาคม 2561
  เรียน เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยเบิกจ่าย เรื่อง การประมวลผลค่าเสื่อมราคา งวด 10 ประจำเดือนกรกฎาคม 2561
  ที่ ศธ 04002/ว116 เรื่อง คู่มือกิจกรรมย่อย
  ที่ ศธ 04002/ว2889 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2561 เรื่อง เร่งรัดการบันทึกรายการคงค้างในระบบ GFMIS ไตรมาส 3 ประจำปีงบประมาณ 2561
  เรียน เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยเบิกจ่าย เรื่อง การประมวลผลค่าเสื่อมราคา งวด 9 ประจำเดือนมิถุนายน 2561
  ที่ ศธ 04002/ว2370 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2561 เรื่อง การรายงานข้อมูลรายการระหว่างกันของหน่วยงานภาครัฐ
  เรียน เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยเบิกจ่าย เรื่อง การประมวลผลค่าเสื่อมราคา งวด 8 ประจำเดือนพฤษภาคม 2561
  ที่ ศธ 04002/ว2129 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 เรื่อง รายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (สถานศึกษาหน่วยเบิกจ่าย 151 แห่ง)
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (SPEC สพฐ.)
  ที่ ศธ 04002/ว1923 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของรถประจำตำแหน่ง
  คู่มือ ดำเนินการเกี่ยวกับที่ราชพัสดุและที่ดินประเภทอื่น ฉบับปรุงปรุง พุทธศักราช 2561
  ที่ ศธ 04002/ว4640 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2560 เรื่อง เกณฑ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
  ที่ ศธ 04002/ว606 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง สำรวจความคิดเห็นรายการครุภัณฑ์
  ที่ ศธ 04002/ว473 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ปรับปรุงรายละเอียดรายการในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณฉบับเดือนสิงหาคม 2559
  ที่ ศธ 04002/ว314 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2559 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจการใช้เกณฑ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
  ที่ ศธ 04002/ว270 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2559 เรื่อง การใช้เกณฑ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
  ที่ ศธ 04002/ว2766 ลงวันที่ 19 กันยายน 2559 เรื่อง แนวทางการดำเนินงานกำหนดราคามาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ (Specification:Spec) สำหรับครุภัณฑ์
  ที่ ศธ 04002/ว2700 ลงวันที่ 14 กันยายน 2559 เรื่อง การกำหนดรายละเอียดรายการครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งเกี่ยวกับขนาดของเครื่องยนต์ฯ
  ที่ ศธ 04002/ว2631 ลงวันที่ 7 กันยายน 2559 เรื่อง คู่มือการใช้งานและรับบค้นหาข้อมูลความต้องการสินค้าหรือบริการของหน่วยงานภาครัฐ
 ปฏิทินกิจกรรม
สำนักการคลังและสินทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ถนนราชดำเนินนอก, แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร, 10300
โทรศัพท์: 02 628 5323