banner
หนังสือและเอกสารจากสำนักการคลังและสินทรัพย์
  ที่ ศธ 04002/ว4705 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2560 เรื่อง แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับรหัสงบประมาณ/รหัสกิจกรรมหลัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
  ที่ ศธ 04002/ว323 ลงวันที่ 24 มกราคม 2560 เรื่อง แจ้งปฏิทินและแนวทางการปฏิบัติงานในระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ)
  ที่ ศธ 04002/4804 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2560 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2561 ครั้งที่ 8 (ค่าจ้างทดแทนครูช่วยราชการศูนย์พัฒนา ร.ร.วิทย์ สพฐ)
  ที่ ศธ 04002/ว4803 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2560 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2561 ครั้งที่ 7 (เงินอุดหนุน ร.ร.วิทย์ ภาคเรียนที่ 2/60)
  ที่ ศธ 04002/ว4826 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2560 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2561 ครั้งที่ 10 (ค่าตอบแทนพนักงานราชการ และ เงินประกันสังคม)
  ที่ ศธ 04002/4825 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2560 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2561 ครั้งที่ 11 (สพม.เขต1)
  ที่ ศธ 04002/ว4813 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2561 ครั้งที่ 9 (ค่าจ้างครูตามโครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ เดือนละ 15,000 "6 เดือน")
  ที่ ศธ 04002/ว4808 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2560 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2561 ครั้งที่ 5 (ค่าบริหารสำนักงาน ค่าสาธารณูปโภค ค่าบริหารจัดการให้ ร.ร.ในสังกัด ครั้งที่ 1)
  ที่ ศธ 04002/4795 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2560 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2561 ครั้งที่ 6 (สพป.บุรีรัมย์ เขต 1)
  ที่ ศธ 04002/ว4786 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2560 เรื่อง การโอนเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน งบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 2 (พื้นภาคใต้และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์)
ประกาศโครงการ GFMIS
  เรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 225 แห่ง
  ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04002/ว4264 ลงวันที่ 18 กันยายน 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนาชการประจำปีงบประมาณ 2560
  ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04002/ว4700,ว4701 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2560 เรื่อง เร่งรัดการบันทึกรายการคงค้างในระบบ GFMIS ไตรมาส 4 ประจำปีงบประมาณ 2560
  ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04002/ว4651 ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2560 เรื่อง ข้อคลาดเคลื่อนในการจัดทำบัญชีและรายงานการเงินของ สพฐ.
  ด่วนมาก ที่ ศธ 04002/ว4412 ลงวันที่ 25 กันยายน 2560 เรื่อง รายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการระดับกรม ครั้งที่ 1 (รอบ 9 เดือน) ประจำปีงบประมาณ 2560
  ด่วนมาก ที่ ศธ 04002/ว4411 ลงวันที่ 25 กันยายน 2560 เรื่อง รายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการระดับกรม ครั้งที่ 1 (รอบ 9 เดือน) ประจำปีงบประมาณ 2560
  ประมวลผลค่าเสื่อมราคาประจำเดือนกรกฎาคม 2560
  ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04002/ว976 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ 2560
  ด่วนที่สุด ที ศธ 04002/ว978 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
  ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04002/ว977 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (SPEC สพฐ.)
  ที่ ศธ 04002/ว4640 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2560 เรื่อง เกณฑ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
  ที่ ศธ 04002/ว606 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง สำรวจความคิดเห็นรายการครุภัณฑ์
  ที่ ศธ 04002/ว473 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ปรับปรุงรายละเอียดรายการในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณฉบับเดือนสิงหาคม 2559
  ที่ ศธ 04002/ว314 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2559 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจการใช้เกณฑ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
  ที่ ศธ 04002/ว270 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2559 เรื่อง การใช้เกณฑ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
  ที่ ศธ 04002/ว2766 ลงวันที่ 19 กันยายน 2559 เรื่อง แนวทางการดำเนินงานกำหนดราคามาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ (Specification:Spec) สำหรับครุภัณฑ์
  ที่ ศธ 04002/ว2700 ลงวันที่ 14 กันยายน 2559 เรื่อง การกำหนดรายละเอียดรายการครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งเกี่ยวกับขนาดของเครื่องยนต์ฯ
  ที่ ศธ 04002/ว2631 ลงวันที่ 7 กันยายน 2559 เรื่อง คู่มือการใช้งานและรับบค้นหาข้อมูลความต้องการสินค้าหรือบริการของหน่วยงานภาครัฐ
  ที่ ศธ 04002/ว2558 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2559 เรื่อง บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (ฉบับเดือนสิงหาคม 2559)
  ที่ ศธ 04002/ว394 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง บัญชีนวัตกรรมไทย (ฉบับเดือนมกราคม 2559)
 ปฏิทินกิจกรรม
สำนักการคลังและสินทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ถนนราชดำเนินนอก, แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร, 10300
โทรศัพท์: 02 628 5323