banner
หนังสือและเอกสารจากสำนักการคลังและสินทรัพย์
  ที่ ศธ 04002/ว1 ลงวันที่ 3 มกราคม 2561 เรื่อง แจ้งปฏิทินการปฏิบัติงานโครงการจ่ายตรงเงินและค่าจ้างประจำของ สพฐ. ประจำปี 2561 และแจ้งยกเลิกการส่งรายละเอียดการขอเบิกเงินเดือนและค่าจ้างประจำมายัง สพฐ.
  ที่ ศธ 04002ว3367 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2561 เรื่อง โครงการ"ประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์กับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 (ณ จังหวัดเชี่ยงราย)
  ที่ ศธ 04002/ว3610 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2561 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2561 ครั้งที่ 917 (การแข่งขันกีฬานักเรียนประถมศึกษา "สพฐ.-เอ.พี.ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา")
  ที่ ศธ 04002/3572 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2561 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2561 ครั้งที่ 895 (ค่าธรรมเนียนศาล)
  ที่ ศธ 04002/ว3561 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2561 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2561 ครั้งที่ 849 (ค่าใช้จ่ายโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ)
  ที่ ศธ 04002/ว3548 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2561 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2561 ครั้งที่ 853 (ค่าวัสดุการศึกษาให้ ร.ร.ขนาดเล็กที่ใช้สือ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพฯ)
  ที่ ศธ 04002/ว3547 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2561 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2561 ครั้งที่ 842 (ค่าใช้จ่ายเดินทางเข้าร่วมประชุมฯ Active Learning)
  ที่ ศธ 04002/ว3545 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2561 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2561 ครั้งที่ 852 (สนับสนุนโครงการขับเคลื่อนนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้)
  ที่ ศธ 04002/ว3543 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2561 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2561 ครั้งที่ 873 (เพื่อดำเนนิการขยายผลรูปแบบการประเมินและวิธีการประเมินแบบใหม่)
  ที่ ศธ 04002/ว3542 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2561 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2561 ครั้งที่ 850 (ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้)
ประกาศโครงการ GFMIS
  เรียน เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยเบิกจ่าย เรื่อง การประมวลผลค่าเสื่อมราคา งวด 10 ประจำเดือนกรกฎาคม 2561
  ที่ ศธ 04002/ว116 เรื่อง คู่มือกิจกรรมย่อย
  ที่ ศธ 04002/ว2889 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2561 เรื่อง เร่งรัดการบันทึกรายการคงค้างในระบบ GFMIS ไตรมาส 3 ประจำปีงบประมาณ 2561
  เรียน เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยเบิกจ่าย เรื่อง การประมวลผลค่าเสื่อมราคา งวด 9 ประจำเดือนมิถุนายน 2561
  ที่ ศธ 04002/ว2370 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2561 เรื่อง การรายงานข้อมูลรายการระหว่างกันของหน่วยงานภาครัฐ
  เรียน เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยเบิกจ่าย เรื่อง การประมวลผลค่าเสื่อมราคา งวด 8 ประจำเดือนพฤษภาคม 2561
  ที่ ศธ 04002/ว2129 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 เรื่อง รายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (สถานศึกษาหน่วยเบิกจ่าย 151 แห่ง)
  ที่ ศธ 04002/ว2128 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 เรื่อง รายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (สพป.และ สพม. ทุกเขต)
  เรียน เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยเบิกจ่าย เรื่อง การประมวลผลค่าเสื่อมราคา งวด 7 ประจำเดือนเมษายน 2561
  ที่ ศธ 04002/ว1511 ลงวันที่ 20 เมษายน 2561 เรื่อง สำรวจความต้องการสมุดและทะเบียนต่างๆ เพื่อใช้ในการควบคุมรายการทางการเงินบัญชี
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (SPEC สพฐ.)
  ที่ ศธ 04002/ว1923 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของรถประจำตำแหน่ง
  คู่มือ ดำเนินการเกี่ยวกับที่ราชพัสดุและที่ดินประเภทอื่น ฉบับปรุงปรุง พุทธศักราช 2561
  ที่ ศธ 04002/ว4640 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2560 เรื่อง เกณฑ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
  ที่ ศธ 04002/ว606 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง สำรวจความคิดเห็นรายการครุภัณฑ์
  ที่ ศธ 04002/ว473 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ปรับปรุงรายละเอียดรายการในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณฉบับเดือนสิงหาคม 2559
  ที่ ศธ 04002/ว314 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2559 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจการใช้เกณฑ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
  ที่ ศธ 04002/ว270 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2559 เรื่อง การใช้เกณฑ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
  ที่ ศธ 04002/ว2766 ลงวันที่ 19 กันยายน 2559 เรื่อง แนวทางการดำเนินงานกำหนดราคามาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ (Specification:Spec) สำหรับครุภัณฑ์
  ที่ ศธ 04002/ว2700 ลงวันที่ 14 กันยายน 2559 เรื่อง การกำหนดรายละเอียดรายการครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งเกี่ยวกับขนาดของเครื่องยนต์ฯ
  ที่ ศธ 04002/ว2631 ลงวันที่ 7 กันยายน 2559 เรื่อง คู่มือการใช้งานและรับบค้นหาข้อมูลความต้องการสินค้าหรือบริการของหน่วยงานภาครัฐ
 ปฏิทินกิจกรรม
สำนักการคลังและสินทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ถนนราชดำเนินนอก, แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร, 10300
โทรศัพท์: 02 628 5323