banner
หนังสือและเอกสารจากสำนักการคลังและสินทรัพย์
  ที่ ศธ 04002/ว1 ลงวันที่ 3 มกราคม 2561 เรื่อง แจ้งปฏิทินการปฏิบัติงานโครงการจ่ายตรงเงินและค่าจ้างประจำของ สพฐ. ประจำปี 2561 และแจ้งยกเลิกการส่งรายละเอียดการขอเบิกเงินเดือนและค่าจ้างประจำมายัง สพฐ.
  ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04002/ว946 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2561 เรื่อง การรายงานข้อมุล Online ทุกหน่วยเบิกจ่าย (ภายในวันที่ 22 มีนาคม 2561)
  ที่ ศธ 04002/ว998 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2561 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2561 ครั้งที่ 371 (จัดซื้อหนังสือพระราชนิพนธ์ฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี )สพป.สพม.ทุกเขต
  ที่ ศธ 04002/996 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2561 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2561 ครั้งที่ 372 (ค่าธรรมเนียมศาล สพม.เขต 21)
  ที่ ศธ 04002/997 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2561 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2561 ครั้งที่ 370 (ดำเนินโครงการเรียนรู้พหุวัฒนธรรมเสริมสร้างความเป็นผู้นำพัฒนาทักษะ)
  ที่ ศธ 04002/985 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2561 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2561 ครั้งที่ 368 (สามเหลี่ยม มั่งคง มั่งคั้ง ยั่้งยืน) สพป.สงขลา เขต 2
  ที่ ศธ 04002/982 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2561 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2561 ครั้งที่ 369 (อบรมหลักสูตรวิทยากรตามแนวมอนเทสซอริ)
  ที่ ศธ 04002/978 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2561 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2561 ครั้งที่ 363 (ค่าซ่อมแซมโรงอาหารและสนามกีฬา ร.ร.ราชินูเทศ 2 สพม. เขต 20)
  ที่ ศธ 04002/ว980 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2561 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2561 ครั้งที่ 366 (เตรียมการรับเสด็จฯ รวม 5 เรื่อง)
  ที่ ศธ 04002/ว969 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2561 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2561 ครั้งที่ 365 (ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ โครงการนักเรียนไทยสุขภาพดี สพป. 183 เขต)
ประกาศโครงการ GFMIS
  เรียน เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยเบิกจ่าย เรื่อง การประมวลผลค่าเสื่อมราคม งวด 5 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561
  ที่ ศธ 04002/ว864 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการรับชำระเงินของส่วนราชการด้วย QR Code และการนำเงินส่งคลัง
  ที่ ศธ 04002/ว799 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2561 เรื่อง การตรวจสอบความถูกต้องการระบุค่าใช้จ่ายเข้าสู่กิจกรรมย่อยในระบบ GFMIS ของปีงบประมาณ 2560
  ที่ ศธ 04002/ว778 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง การรายงานข้อมูลรายการระหว่างกันของหน่วยงานภาครัฐ
  ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04002/ว765 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง การตรวจสอบความถูกต้องการะบุค่าใช้จ่ายเข้าสู่กิจกรรมย่อยในระบบ GFMIS ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
  เรียน เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยเบิกจ่าย การประมวลผลค่าเสื่อมราคา งวด 4 ประจำเดือนมกราคม 2561
  ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04002/ว436 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง การสอบยันยอดเงินฝากคลัง สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 และ 2560
  ที่ ศธ 04002/ว105 ลงวันที่ 11 มกราคม 2561 เรื่อง เร่งรัดการบันทึกรายการคงค้างในระบบ GFMIS ไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณปี 2561
  เรียน เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยเบิกจ่าย เรื่อง การประมวลผลค่าเสื่อมราคา งวด 3 ประจำเดือนธันวาคม 2560
  เรียน เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยเบิกจ่าย เรื่อง การประมวลผลค่าเสื่อมราคา งวด 2 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (SPEC สพฐ.)
  คู่มือ ดำเนินการเกี่ยวกับที่ราชพัสดุและที่ดินประเภทอื่น ฉบับปรุงปรุง พุทธศักราช 2561
  ที่ ศธ 04002/ว4640 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2560 เรื่อง เกณฑ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
  ที่ ศธ 04002/ว606 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง สำรวจความคิดเห็นรายการครุภัณฑ์
  ที่ ศธ 04002/ว473 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ปรับปรุงรายละเอียดรายการในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณฉบับเดือนสิงหาคม 2559
  ที่ ศธ 04002/ว314 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2559 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจการใช้เกณฑ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
  ที่ ศธ 04002/ว270 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2559 เรื่อง การใช้เกณฑ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
  ที่ ศธ 04002/ว2766 ลงวันที่ 19 กันยายน 2559 เรื่อง แนวทางการดำเนินงานกำหนดราคามาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ (Specification:Spec) สำหรับครุภัณฑ์
  ที่ ศธ 04002/ว2700 ลงวันที่ 14 กันยายน 2559 เรื่อง การกำหนดรายละเอียดรายการครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งเกี่ยวกับขนาดของเครื่องยนต์ฯ
  ที่ ศธ 04002/ว2631 ลงวันที่ 7 กันยายน 2559 เรื่อง คู่มือการใช้งานและรับบค้นหาข้อมูลความต้องการสินค้าหรือบริการของหน่วยงานภาครัฐ
  ที่ ศธ 04002/ว2558 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2559 เรื่อง บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (ฉบับเดือนสิงหาคม 2559)
 ปฏิทินกิจกรรม
สำนักการคลังและสินทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ถนนราชดำเนินนอก, แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร, 10300
โทรศัพท์: 02 628 5323