ข่าวและประกาศ >> หนังสือและเอกสารจากสำนักการคลังและสินทรัพย์
ที่ ศธ 04002/ว5123 ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2562 ครั้งที่ 46 (เงินอุดหนุน ภาค 2/2561 ครั้งที่ 1)

วันที่ 6 พ.ย. 2561
 
 ปฏิทินกิจกรรม
สำนักการคลังและสินทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ถนนราชดำเนินนอก, แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร, 10300
โทรศัพท์: 02 628 5323