ข่าวและประกาศ >> ประกาศโครงการ GFMIS
ด่วนที่สุด ที ศธ 04002/ว5063 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2561 เรื่อง การยืนยันยอดเงินคงเหลือบัญชีเงินฝากคลังและบัญชีเงินรับฝากของรัฐบาลในระบ GFMIS

วันที่ 31 ต.ค. 2561
 
 ปฏิทินกิจกรรม
สำนักการคลังและสินทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ถนนราชดำเนินนอก, แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร, 10300
โทรศัพท์: 02 628 5323