ข่าวและประกาศ >> ประกาศโครงการ GFMIS
ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04002/ว4837 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2561 เรื่อง แนวทางการตรวจสอบและปรับปรุงบัญชีในระบบ GFMIS ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

วันที่ 16 ต.ค. 2561
 
 ปฏิทินกิจกรรม
สำนักการคลังและสินทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ถนนราชดำเนินนอก, แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร, 10300
โทรศัพท์: 02 628 5323