ข่าวและประกาศ >> หนังสือและเอกสารจากสำนักการคลังและสินทรัพย์
ที่ ศธ 04002/ว4733 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2561 เรื่อง แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับรหัสงบประมาณ/รหัสกิจกรรมหลัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

วันที่ 31 มี.ค. 2562
 
 ปฏิทินกิจกรรม
สำนักการคลังและสินทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ถนนราชดำเนินนอก, แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร, 10300
โทรศัพท์: 02 628 5323