ข่าวและประกาศ >> ประกาศโครงการ GFMIS
เรียน เจ้าหน้าที่ที่ดูแลเรื่องบัญชีเงินฝากคลังของหน่วยเบิกจ่ายทุกแห่ง เรื่อง การตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินจากคลังและการนำเงินส่งคลังในระบบ GFMIS (เงินฝากคลัง)

วันที่ 19 ก.ย. 2561
 
 ปฏิทินกิจกรรม
สำนักการคลังและสินทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ถนนราชดำเนินนอก, แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร, 10300
โทรศัพท์: 02 628 5323