ข่าวและประกาศ >> หนังสือและเอกสารจากสำนักการคลังและสินทรัพย์
ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04002/ว2309 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจการก่อหนี้ผูกพันภายใต้มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพฯ

วันที่ 15 มิ.ย. 2561
 
 ปฏิทินกิจกรรม
สำนักการคลังและสินทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ถนนราชดำเนินนอก, แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร, 10300
โทรศัพท์: 02 628 5323