ข่าวและประกาศ >> ประกาศโครงการ GFMIS
ที่ ศธ 04002/ว2128 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 เรื่อง รายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (สพป.และ สพม. ทุกเขต)

วันที่ 25 พ.ค. 2561
 
 ปฏิทินกิจกรรม
สำนักการคลังและสินทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ถนนราชดำเนินนอก, แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร, 10300
โทรศัพท์: 02 628 5323