ข่าวและประกาศ >> ประกาศโครงการ GFMIS
ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04002/ว1176,ว1177และว1178 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

วันที่ 28 มี.ค. 2561
 
 ปฏิทินกิจกรรม
สำนักการคลังและสินทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ถนนราชดำเนินนอก, แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร, 10300
โทรศัพท์: 02 628 5323