ข่าวและประกาศ >> ประกาศโครงการ GFMIS
ที่ ศธ 04002/ว778 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง การรายงานข้อมูลรายการระหว่างกันของหน่วยงานภาครัฐ

วันที่ 2 มี.ค. 2561
 
 ปฏิทินกิจกรรม
สำนักการคลังและสินทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ถนนราชดำเนินนอก, แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร, 10300
โทรศัพท์: 02 628 5323