ข่าวและประกาศ >> ประกาศโครงการ GFMIS
ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04002/ว436 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง การสอบยันยอดเงินฝากคลัง สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 และ 2560

วันที่ 6 ก.พ. 2561
 
 ปฏิทินกิจกรรม
สำนักการคลังและสินทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ถนนราชดำเนินนอก, แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร, 10300
โทรศัพท์: 02 628 5323