ข่าวและประกาศ >> ประกาศโครงการ GFMIS
ที่ ศธ 04002/ว5352 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง รายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการระดับกรม ครั้งที่ 2 (รอบ 12 เดือน) ประจำปีงบประมาณ 2560

วันที่ 29 พ.ย. 2560
 
 ปฏิทินกิจกรรม
สำนักการคลังและสินทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ถนนราชดำเนินนอก, แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร, 10300
โทรศัพท์: 02 628 5323