ข่าวและประกาศ >> หนังสือและเอกสารจากสำนักการคลังและสินทรัพย์
ที่ ศธ 04002/ว5103 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2561 ครั้งที่ 65 (ครุภัณฑ์การศึกษาต่ำกว่า 1 ล้านบาท และครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป)

วันที่ 13 พ.ย. 2560
 
 ปฏิทินกิจกรรม
สำนักการคลังและสินทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ถนนราชดำเนินนอก, แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร, 10300
โทรศัพท์: 02 628 5323