ข่าวและประกาศ >> หนังสือและเอกสารจากสำนักการคลังและสินทรัพย์
ที่ ศธ 04002/ว4705 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2560 เรื่อง แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับรหัสงบประมาณ/รหัสกิจกรรมหลัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

วันที่ 31 ธ.ค. 2560
 
 ปฏิทินกิจกรรม
สำนักการคลังและสินทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ถนนราชดำเนินนอก, แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร, 10300
โทรศัพท์: 02 628 5323