ข่าวและประกาศ >> ประกาศโครงการ GFMIS
ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04002/ว4700,ว4701 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2560 เรื่อง เร่งรัดการบันทึกรายการคงค้างในระบบ GFMIS ไตรมาส 4 ประจำปีงบประมาณ 2560

วันที่ 9 ต.ค. 2560
 
 ปฏิทินกิจกรรม
สำนักการคลังและสินทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ถนนราชดำเนินนอก, แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร, 10300
โทรศัพท์: 02 628 5323