ข่าวและประกาศ >> หนังสือและเอกสารจากสำนักการคลังและสินทรัพย์
ที่ ศธ 04002/ว4607 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2560 เรื่อง โอนเงินงบประมาณปี 2560 เงินจัดสรรทุนอุดหนุนวิจัยให้โรงเรียน จำนวน 70 โรงเรียน งวดที่ 2

วันที่ 5 ต.ค. 2560
 
 ปฏิทินกิจกรรม
สำนักการคลังและสินทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ถนนราชดำเนินนอก, แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร, 10300
โทรศัพท์: 02 628 5323